REGULAMIN

Szkoły Języka Angielskiego „CK LEADER” w Knurowie

Prawa Słuchaczy Szkoły

 1. Słuchacz Szkoły ma prawo do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych. Każdy semestr obejmuje z góry zaplanowaną liczbę lekcji, która jest podawana do wiadomości Słuchacza, w zależności od dnia, w którym odbywają się lekcje. W sytuacji gdy termin zajęć przypada na dzień wolny od pracy, zajęcia zostają odrabiane w inny dzień.

2. W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach, Słuchacz uprawniony jest do odrobienia zajęć w innej grupie. Szkoła nie daje możliwości odrabiania zajęć w systemie zajęć indywidualnych.

3. Rodzice mają prawo do otrzymywania informacji o postępach dziecka w nauce oraz o wynikach okresowych testów kontrolnych.

4. Słuchacz kończy dany rok egzaminem końcowym oraz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu rocznego na danym poziomie zaawansowania.

5. Słuchaczowi przysługują zniżki zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Słuchacz jest zobowiązany do uiszczania opłaty za każdy miesiąc nauki w terminach określonych przez CK Leader. W razie rezygnacji Słuchacz jest zobowiązany poinformować Szkołę z miesięcznym wyprzedzeniem. Nieobecność na zajęciach lub rezygnacja z kursu nie zwalnia z obowiązku opłaty za kurs.

7. Słuchacz ma obowiązek poszanowania sprzętu szkolnego i udostępnianych materiałów dydaktycznych.

Postanowienia ogólne

1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu Karty Zgłoszenia i wniesieniu opłaty za pierwszy miesiąc kursu. Jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu będącego integralną częścią zawieranej ze Słuchaczem umowy.

2. Opłaty za kurs mogą być dokonywane gotówkowo w biurze Szkoły lub przelewem na konto Szkoły: CK LEADER Barbara Czarnota-Wieczorek 50 1020 5558 1111 1454 6570 0084 Jako potwierdzenie, na życzenie, Słuchacz otrzymuje dowód wpłaty lub rachunek (rachunek wydaje się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy). Szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za testy i inne materiały dydaktyczne udostępniane Słuchaczom.

3. Nauka w szkole odbywa się w grupach standardowych do 6 osób. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 6 osób, Szkoła ma prawo dołączenia innych Słuchaczy do danej grupy.

4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w czasie trwania roku szkolnego z ważnych powodów organizacyjnych. W przypadku nieobecności lektora Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo lub zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

5. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo Słuchaczy w trakcie trwania zajęć dydaktycznych (od momentu rozpoczęcia zajęć do chwili ich zakończenia).

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w czasie organizowanych zajęć na stronie internetowej lub w innych materiałach reklamowych.

Treść Regulaminu zostaje podana do wiadomości Słuchacza / Rodzica

Scroll to Top